Tech Mando White

Tech Mando "White" definitely has his own style.
White and dark gray armor.

Base Price:
$27.00

TAGS: figures, mandalorian, tech mando trooper